Molimo vas da rotirate ekran!


Potvrdite Vašu registraciju

Ukoliko želite da nastavite sa popunjavanjem formulara, potrebno je da pročitate obavezno polje

IZJAVA – SAGLASNOST

Na osnovu člana 23. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (“Službeni glasnik RS” br. 87/2018), dajem Rukovaocu podacima - privrednom društvu „Forma Ideale“ d.o.o. sa sedištm u ul. Skladišni centar br. 13, 34 000 Kragujevac, MB 17546830, PIB 103251239 sledeću:

I Z J A V U – S A G L A S N O S T

Da rukovalac obrađuje sledeće podatke o ličnosti kupaca:

 • Ime i prezime kupca-primaoca isporuke kupljene robe i usluga;
 • Adresa kupca, odnosno primaoca isporuke robe i usluga;
 • Broj telefona (fiksni i/ili mobilni) kupca, odnosno primaoca isporuke robe i usluga;
 • E-mail adresa kupca, odnosno primaoca isporuke robe i usluga.

U slučajevima kada kupci vrše plaćanje putem administartivnih zabrana, Rukovalac obrađuje i dodatni podatak kupca:

 • Naziv firme u kojoj je kupac zaposlen;
 • Broj lične karte;
 • JMBG kupca;
 • Šifra kupca;

Rukovalac obrađuje navedene podatke u cilju zaključenja i ispunjenja obaveza po osnovu Ugovora o kupoprodaji, uključujući i isporuku i montažu kupljene robe kupcima (kada je tako ugovoreno), kao i u cilju sprovođenja marketinških aktivnosti i anketiranja kupaca (na pr. ispitivanje zadovoljstva kupaca kupljenim proizvodima i njihovom isporukom i montažom). Navedene podatke Rukovalac će čuvati do ispunjenja svih obaveza po osnovu zaključenog ugovora. Saglasan sam da da rukovalac može navedene podatke da čuva i nakon ispunjenja svih obaveza po osnovu zaključenog ugovora a u svrhe ispunjenja zakonskih obaveza po osnovu Zakona o zaštiti potrošača i obaveze čuvanja podataka po osnovu Pravilnika o kancelarijskom i arhivskom poslovanju rukovaoca podacima.

Navedeni podaci čuvaće se pet godina od dana dostavljanja podataka od strane kupca.

Podaci koji se obrađuju po osnovu ove saglasnosti koristiće se u skladu sa internim procedurama i zaštitom tajnosti podataka, samo u napred navedene svrhe od strane ovlašćenih lica rukovaoca.

Svojim potpisom na ovom dokumentu potvrđujem da sam upoznat:

 1. Da imam pravo na opoziv ovde date saglasnosti iz opravdanog razloga i to pisanim putem (a u kom slučaju sam obavezan u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti da rukovaocu podataka nadoknadim štetu i opravdane troškove), kao i da imam pravo pristupa, ispravke, brisanja pogrešnih podataka, ograničenja obrade, prava na prenostivost podataka, prava na prigovor rukovaocu podacima, kao i pravo na prigovor Povereniku u skladu sa uslovima iz Zakona o zaštiti podataka o ličnosti;
 2. Da će slučaju obrade podataka o ličnosti u druge svrhe rukovalac pre započinjanja dalje obrade biti u obavezi da mi dostavi podatke o toj drugoj svrsi;
 3. Sa uslovima korišćenja datih podataka dajem saglasnost za obradu istih od strane rukovaoca podacima kao i za dostavljanje svojih podataka ovlašćenim službama, ustanovama, korisnicima kada je to zakonom propisana obaveza za rukovaoca u skladu sa zakonom.
 4. Da se za sve informacije mogu obratiti imenovanom Licu za zaštitu podataka o ličnosti Dušici Jovanović Vujičić, zaposlenoj na radnom mestu Referent za pravne poslove 2, broj telefona 034/308-100 lok. 1222, mejl adresa dusica.jovanovic@formaideale.rs

U Kragujevcu, 30.8.2019.

Popunite sva polja markirana zvezdicom *

 
Back to top
Ova stranica koristi kolačiće za pružanje usluga u skladu sa Politikom privatnosti. Nastavkom korišćenja našeg sajta, slažete se sa upotrebom kolačića.
Slažem se